Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 12 februari 2019

Wij nodigen alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (aangekondigd in de nieuwsbrief van 1 januari 2019 jl.) welke zal plaatsvinden op dinsdag 12 februari 2019 om 19h00 in ons clubgebouw aan de Haringvlietweg 1 te Hellevoetsluis. Indien op bovengenoemd tijdstip het statutair quorum van 1/10 leden niet aanwezig is wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven welke eveneens op dinsdag 12 februari 2019 zal plaatsvinden. Deze start uiterlijk om 19h15.

AGENDA (voor beide vergaderingen)

1             Opening

2             Mededelingen

3             Verkiezing AB, DB en commissieleden

4             Notulen ALV 2018

5             Ingekomen en uitgaande stukken

6             Jaarverslag 2018

7             Financieel overzicht 2018

8              Verslag kascommissie

9              Begroting 2019

10            United Service 2019

11            Vaststelling contributie 2019

12            Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden

13            Wat verder ter tafel komt

14            Rondvraag

15            Sluiting

 

Toelichting op de agendapunten 4, 6, 7 en 9. 

a)    De verslagen van de ALV, het jaarverslag, het financieel overzicht 2018 en de begroting 2019 liggen ter inzage tijdens de ledenvergadering.

b)    Belangstellenden kunnen genoemde stukken op aanvraag verkrijgen vanaf 30 januari 2019 via bestuur@unitedservice.nl.

Namens het dagelijks bestuur van tennisvereniging United Service,  

Nieuws overzicht