Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 8 maart 2022

Wij nodigen jou als senior lid graag uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) welke zal plaatsvinden op dinsdag 8 maart 2022 om 20h00 (wellicht ook dit jaar weer digitaal vergaderen via Teams*). Mocht de dan geldende Covid situatie aanleiding geven tot een digitale Teams vergadering zal een ieder senior lid uiterlijk 1 maart een e-mail ontvangen met daarin een link om deel te nemen. En anders zal de vergadering plaats vinden in ons clubgebouw. Indien op bovengenoemd tijdstip het statutair quorum van 1/10 leden niet aanwezig/aangelogd is wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven welke eveneens op dinsdag 8 maart 2022 zal plaatsvinden. Deze start uiterlijk om 20h10.

Microsoft Teams, ook wel afgekort tot Teams, is een communicatie- en samenwerkingsplatform van Microsoft dat chatmogelijkheden, videoconferentie, bestandsopslag, waaronder gedeelde bestanden, en integratie van applicaties samenbrengt. De dienst is onderdeel van Microsoft 365.

AGENDA (voor beide vergaderingen)

1             Opening

2             Mededelingen

3             Verkiezing AB, DB en commissieleden

4             Notulen ALV 2021

5             Ingekomen en uitgaande stukken

6             Jaarverslag 2021

7             Financieel overzicht 2021

8              Verslag kascommissie

9              Begroting 2022

10            United Service 2022

11            Vaststelling contributie 2023

12            Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden

13            Wat verder ter tafel komt

14            Rondvraag

15            Sluiting

Toelichting op de agendapunten 4, 6, 7 en 9. 

a)    De notulen van de ALV 2021, het jaarverslag 2021, het financieel overzicht 2021 en de begroting 2022 worden via Teams getoond aan de ledenvergadering.

b)    Belangstellenden kunnen genoemde stukken op aanvraag via de e-mail verkrijgen vanaf 27 februari 2022 via bestuur@unitedservice.nl.

Namens het dagelijks bestuur van tennisvereniging United Service. 

Nieuws Overzicht