Bardienstbeleid

Bardienstbeleid

Inleiding

Tennis Vereniging United Service heeft het clubhuis in eigen beheer en exploitatie.

Dit betekent dat de leden van TV US gezamenlijk zorg dragen voor de bardiensten, de inkoop, het onderhoud, de aankleding en dergelijke. Dit gebeurt onder leiding en verantwoordelijkheid van de societeitscommissie (SoCie).

Naast het financiële voordeel dat de eigen kantine voor de vereniging biedt, is dit ook belangrijk voor de onderlinge binding en samenwerking. Van alle leden wordt hieraan een bijdrage verwacht.

Algemeen

 • Het clubhuis is het gehele jaar in gebruik.
 • De societeitscommissie stelt een rooster op waarin is opgenomen op welke uren bardiensten gedraaid moeten worden.
 • De bardienstperiode is gelijk aan een kalenderjaar en loopt van 1 januari t/m 31 december van dat jaar.
 • Ieder senior lid moet in deze periode tenminste 4 bardiensten draaien.
  Ere leden en leden van verdienste hebben een vrijstelling van de bardienstverplichting.
 • Voor nieuwe leden geldt dat zij in het eerste lidmaatschapsjaar naar rato een aantal bardiensten dienen te draaien. Vanaf het eerstvolgende volledige lidmaatschapsjaar geldt de normale bardienstverplichting.
 • Indien een lid niet tot deze categorieën hoort (Ere lid, lid van verdienste, slapend lid) maar toch geen bardienst wil draaien, dan kan de bardienstverplichting worden afgekocht voor 30 euro per bardienst per jaar. Dit moet elk jaar bij de SoCie kenbaar worden gemaakt vóór 1 december van het voorgaande jaar.
 • De eigen bijdrage voor de afkoop wordt geïnd bij de contributiebetaling in het volgende jaar. Bijvoorbeeld: lid A wenst 2 bardiensten van 2016 af te kopen; de eigen bijdrage (2 x 30 euro) ad 60 euro zal worden ingehouden gelijktijdig met de contributiebetaling in februari/maart 2016.
 • De bardienst omvat normaliter blokken van 4 uur waarbij de vroegste bardienst begint om 09.00 uur en de laatste eindigt om 23.00 uur. Bij grote activiteiten zoals clubkampioenschappen en open toernooi kan hiervan worden afgeweken.
 • In de normale situatie wordt de bardienst gedraaid door 1 persoon. Bij activiteiten zoals clubkampioenschappen, een toernooi of competitie kan/kunnen extra bardienst(en) worden gepland. Dit zal in het rooster aangegeven zijn.
 • Een bardienst kan bestaan uit alle voorkomende werkzaamheden op en rond de bar. Dit behelst niet alleen het inschenken en afrekenen van drankjes maar ook het bereiden van broodjes, frituren, schoonmaken, etc.
 • Bardienstplanning

  • De planning van de bardiensten gebeurt handmatig.
  • Bardiensten worden in gedeeld op basis van de activiteitenkalender waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met ieders opgegeven wensen en verhinderingen.
  • De planning kunt u vinden op de website en op het prikbord in de hal van ons clubhuis.

  Uitvoering bardiensten

  • Begeleiding van de bardiensten geschied door de societeitscommissie. Diny Noordermeer is vanuit de societeitscommissie aangesteld als ‘Supervisor’. Zij is beschikbaar om vragen te beantwoorden en zo nodig te ondersteunen bij het oplossen van problemen. Een handboek met nuttige informatie is aanwezig achter de bar. Raadpleeg deze eerst alvoren u contact opneemt met de 'Supervisor'.
  • Ruilen van bardiensten. Het is uiteraard toegestaan om bardiensten te ruilen met andere leden, mits zij aan de gestelde eisen voldoen om bardiensten te mogen draaien. U dient echter ALTIJD de 'Supervisor' vooraf te informeren over de ruil. Hierbij dient u aan te geven wie uw bardienst overneemt en op welke dag / tijdsblok. Belangrijk is te melden dat u altijd verantwoordelijk blijft voor de invulling van uw bardienst. Is uw vervanger niet op komen dagen dat spreken we u daar op aan en zal ook u de hierna benoemde boete dienen te voldoen.
  • Het niet vervullen van een bardienst. Indien een bardienst, zonder duidelijke reden, niet is vervuld wordt een boete in rekening gebracht van 60 euro per bardienst. Dit is ter beoordeling van de 'Supervisor'. Voor deze boete ontvangt u een sommatie van onze penningmeester. Bij het niet tijdig voldoen van de opgelegde boete kan het bestuur besluiten uw KNLTB pas tijdelijk te blokkeren totdat uw verplichting jegens de vereniging is vervuld.
  • Extra bardiensten. Indien iemand bereid is om meer dan de 4 verplichte bardiensten te draaien kan dit worden opgegeven bij de 'Supervisor. Voor eventueel extra gedraaide bardiensten wordt een vergoeding verstrekt van 30 euro per bardienst, dit op initiatief van de 'Supervisor' en na akkoord van de Voorzitter SoCie en onze penningmeester.
  • Vragen en of reacties. Deze graag sturen naar de Sociteitscommissie, via bc@unitedservice.nl

  Hellevoetsluis, 1 januari 2016

Bardienst Overzicht