Zondag 19 augustus
Bardienst OT zazo ocht 1
09:00 – 13:00
Bardienst OT zo mi av
13:00 – Einde
Snackhoek OT zazo ocht mi
10:00 – 14:00
Snackhoek OT mi av
14:00 – Einde
Maandag 20 augustus
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Dinsdag 21 augustus
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Woensdag 22 augustus
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Donderdag 23 augustus
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Vrijdag 24 augustus
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Maandag 27 augustus
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Dinsdag 28 augustus
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Woensdag 29 augustus
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Donderdag 30 augustus
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Vrijdag 31 augustus
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Maandag 3 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Dinsdag 4 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Woensdag 5 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Donderdag 6 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Vrijdag 7 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Maandag 10 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Dinsdag 11 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Woensdag 12 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Donderdag 13 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Vrijdag 14 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond vrij Co
18:00 – Einde
Zaterdag 15 september
Bardienst ochtend ZaCoO
09:00 – 13:00
Bardienst OT za mi
13:00 – 17:00
Bardienst VJCza 15:00-ein
15:00 – Einde
Maandag 17 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Dinsdag 18 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Woensdag 19 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Donderdag 20 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Vrijdag 21 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond vrij Co
18:00 – Einde
Zaterdag 22 september
Bardienst za 09:00-13:00
Tijd onbekend
Bardienst za 13:00-17:00
Tijd onbekend
Maandag 24 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Dinsdag 25 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Woensdag 26 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Donderdag 27 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Vrijdag 28 september
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond vrij Co
18:00 – Einde
Zaterdag 29 september
Bardienst za 09:00-13:00
Tijd onbekend
Bardienst za 13:00-17:00
Tijd onbekend
Bardienst za 17:00-23:00
Tijd onbekend
Maandag 1 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Dinsdag 2 oktober
Bard avond naam onbekend
19:00 – 23:00
Bardienst OT ocht
08:30 – 12:30
Woensdag 3 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Donderdag 4 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Vrijdag 5 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Zaterdag 6 oktober
Bardienst za 09:00-13:00
Tijd onbekend
Bardienst za 13:00-17:00
Tijd onbekend
Bardienst VJCza 15:00-ein
15:00 – Einde
Maandag 8 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Dinsdag 9 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Woensdag 10 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Donderdag 11 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Vrijdag 12 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond vrij Co
18:00 – Einde
Zaterdag 13 oktober
Bardienst ochtend ZaCoO
09:00 – 13:00
Bardienst OT za mi
13:00 – 17:00
Bardienst VJCza 15:00-ein
15:00 – Einde
Maandag 15 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Dinsdag 16 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Woensdag 17 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Donderdag 18 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Vrijdag 19 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Zaterdag 20 oktober
Bardienst za 09:00-13:00
Tijd onbekend
Bardienst za 13:00-17:00
Tijd onbekend
Bardienst VJCza 15:00-ein
15:00 – Einde
Maandag 22 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Dinsdag 23 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Woensdag 24 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Donderdag 25 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Vrijdag 26 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond vrij Co
18:00 – Einde
Zaterdag 27 oktober
Bardienst za 09:00-13:00
Tijd onbekend
Bardienst za 13:00-17:00
Tijd onbekend
Bardienst VJCza 15:00-ein
15:00 – Einde
Maandag 29 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Dinsdag 30 oktober
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Woensdag 31 oktober
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Dinsdag 6 november
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Dinsdag 13 november
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Woensdag 14 november
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Dinsdag 20 november
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Dinsdag 27 november
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Donderdag 29 november
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Dinsdag 4 december
Bardienst avond
19:00 – 23:00
Donderdag 6 december
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Vrijdag 7 december
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Woensdag 12 december
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Maandag 17 december
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30
Donderdag 20 december
Bardienst ochtend
08:30 – 12:30