Geschiedenis van TV United Service

Op 25 september 1984 werd ten overstaan van notaris Mr E.A.J.M. Spierings te Bussum de akte, houdende de statuten van Tennisvereniging United Service gepasseerd. In die statuten werd definitief vastgelegd, dat United Service is opgericht op 1 juni 1894.

Met die officiële handeling werd eindelijk een einde gemaakt aan de jarenlange onduidelijkheid over het geboortejaar van één van Nederlands oudste tennisverenigingen. Immers, één van de grote raadsels bleek de oprichtingsdatum van United Service. Hoe is die onzekerheid nu precies ontstaan.

United Service werd opgericht door eerbiedwaardige marineofficieren, die zeker de eerste tientallen jaren dat in Hellevoetsluis werd getennist (in de admiraliteitstuin, tussen de vestingwallen en bebouwing van de Oostkade en Kerkstraat), er geen behoefte aan hadden om aan de openbare weg te timmeren. 
De tuin gold toen vrijwel zeker als verboden gebied voor de gewone sterveling. De club, die niet was aangesloten bij een bond, en werd opgericht onder de naam Liberty All, bleef voorbehouden aan een tamelijk elitair gezelschap, zodat bij gebrek aan een verenigingsarchief, onzekerheid toesloeg op het moment dat het oprichtingsjaar van United Service moest worden vastgesteld.

Mede oorzaak van de latere verwarring was de viering van het 75-jarig bestaan van United Service, dat plaatsvond op 5 september 1959. Door het bestuur werd toen aangenomen, dat de club driekwart eeuw bestond. De toenmalige voorzitter van United Service, Han van der Ham, meldt in de Nieuwe Brielse Courant: ’t Kan ook 1885 zijn geweest, maar we houden het maar op 1884, dat komt mooier uit.” Hellevoetsluis werd namelijk na een onderbreking van 25 jaar weer een marinebasis.

Waar de naam United Service vandaan komt, is nog steeds niet duidelijk; het zou een woordspeling kunnen zijn, een leuk klinkende verwijzing naar de militaire oorsprong van de vereniging.

Toen zich eind jaren zeventig de eerste gedachten van de viering van het 100-jarig bestaan vormden, kwam men er al gauw achter dat wel werd aangenomen dat een dergelijk jubileum in het verschiet lag, maar dat geenszins de hoogbejaarde leeftijd van United Service kon worden bewezen.
De Tennisbond, waarbij United Service inmiddels was aangesloten, wilde de Hellevoetse vereniging best als honderdjarige erkennen, maar vroeg wel om bewijzen. Die bleken er helaas niet te zijn.
Het clubarchief –zo dat er is geweest- was waarschijnlijk tijdens de watersnoodramp op

1 februari 1953 uit de boekhandel van de heer Van der Ham aan de Oostkade, het Haringvliet in gespoeld. In ieder geval kon na het overlijden van de heer Van der Ham niets meer van wat op een archief leek, worden teruggevonden. Het oudste en enige bewijs dat kon worden geleverd, bleek een foto uit 1898. De KNLTB besloot alstoen 1 juni 1894 als oprichtingsdatum vast te stellen en dit in de statuten te laten vastleggen. 

De chronologische levensloop van United Service is -grofweg- als volgt:

1894: Hoofdzakelijk voorbehouden aan officieren van Zeemacht en Garnizoen en hun gezinnen. 

Begin jaren twintig en dertig (na het vertrek van de Marine en de Rijkswerf): 
In deze periode wordt de tennissport in Hellevoetsluis overgenomen voor de notabelen en burgers van Hellevoet en omstreken. United Service blijft een vrij besloten vereniging.

Het jaar 1935 verschaft pas zekerheid over de namen van de leden van United Service. Van dat jaar is een grootboek bewaard gebleven, waarin de namen van de leden uit die tijd staan vermeld. Misschien was de aanleg van een nieuwe betonbaan wel de aanleiding om de penningen eens goed op een rijtje te zetten. Ter bekostiging van die baan (fl. 560,-) werd door een achttal leden middels een notariële akte fl. 440,- aan United Service geleend, welk bedrag -met rente- jaarlijks met fl. 10,-  keurig werd afgelost.
De contributie bedroeg toen fl. 12,50 per jaar voor senioren en fl. 7,50 voor jeugdleden.

Tijdens de 2e wereldoorlog is er gewoon door getennist; de Duitsers hielden het niet tegen. Het materiaal was echter wel een probleem. Kinderen kregen een standje als ze drie keer met de bal stuiterden; daarvan sleten ze te hard. Wilde je indertijd lid worden, dan werd je meestal met de mededeling “geen plaats” afgewezen.

In 1957 bedroeg het lidmaatschap van United Service fl. 40,-.

Na het tennissen op de baan werd er in de winter getafeltennist bij Uitterlinden. Die club heette “De Meppers” en bestond uit praktisch dezelfde leden als United Service.

Op 1 april 1974 werd het huidige tennispark, bestaande uit vier gravelbanen, geopend, waarna het ledenaantal binnen een paar maanden op liep van 50 naar ruim 300. 
Door deze ledenstijging werd het clubgebouw te klein, zodat het door een aantal leden werd verbouwd en op 10 juni 1978 officieel in gebruik werd gesteld. 

Op 3 april 1977 werden de huidige negen banen officieel geopend.
Vijftien dagen later, in de nacht van 25 op 26 juni 1978, vond de eerste inbraak plaats.

Door de groei van de vereniging werden tevens de thans bekende commissies in leven geroepen en in 1980 werd een begin gemaakt met de verlichting van de banen. In 1995 werd in de periode van september-maart een blaashal over twee gravelbanen geplaatst. Vanaf die tijd kan men dus in de winter op gravel blijven tennissen en worden daarin de selectietrainingen gehouden.

In 2001 ontving het kampioensteam in de Landelijke Competitie, 1e klasse, bestaande uit: Floris Krom, Hans van den Hoek, Jurre Veen en Atze Vonk, tijdens de Sportverkiezingen van de Gemeente Hellevoetsluis de aanmoedigingsprijs.
Het clubblad kreeg een naam: All of US (verzonnen door Anne-Marie van de Griend). 

In de winter 2006/2007 werd het clubhuis verbouwd en gemoderniseerd. Op grond van een door een aantal leden ingediend voorstel om een rookverbod in het clubhuis van toepassing te verklaren, werd een extra Algemene Ledenvergadering ingelast op 17 april 2007, welk voorstel met een grote meerderheid van stemmen werd aangenomen.
Op 8 augustus 2009 werden de eerste twee nieuwe smashcourtbanen (3 en 4) geopend en op 8 mei 2010 namen de leden de overige zeven nieuwe smashcourtbanen officieel in gebruik.

Gedeeltes van bovenstaande tekst zijn overgenomen uit het door Teun Lageweg geschreven boek,

United Service Hellevoetsluis
1894-1994

welk boek indertijd mede tot stond kwam door de Commissie Onderzoek Historie United Service , bestaande uit Olga du Cloe, Jan Molenaar, Riek Koopman, Ina Vooges, 
Ger Helmich, Frank de Mol.